ofertao nasaktualnoscikontaktreferencjecertyfikaty
 Modernizacje i remonty węglowych kotłów rusztowych 

Współczesna gospodarka cieplna, oparta o spalanie paliw konwencjonalnych, a szczególnie węgla kamiennego, wymaga użytkowania kotłów o najwyższych sprawnościach. Dyktują to wymagania ekonomiczne, gdyż ceny paliw nieustannie rosną, a skażenie środowiska produktami spalania dosięga poziomu zagrażającego biosferze. Zasobność fizyczna oraz powszechność zastosowania węgla kamiennego powoduje, że spalanie tego paliwa będzie przez wiele lat najtańszym źródłem energii cieplnej do celów grzewczych oraz energetycznych. Tymczasem wielką liczbę eksploatowanych kotłów węglowych cechuje niska sprawność i duża uciążliwość ekologiczna. Wymiana na kotły nowe łączy się ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi.

Rozwiązania techniczne :

 • Całkowita lub częściowa wymiana palenisk,
 • Zmiana części ciśnieniowej - dobudowa lub rozbudowa
 • Dobudowa wstępnych separatorów pyłów przed baterią cyklonów
 • Pełna lub częściowa automatyzacja pracy kotła.

Efekty:

 • Osiągnięcie sprawności palenisk na poziomie 95 - 96%,
 • Poprawienie sprawności kotłów w granicach 82 - 88%,
 • Emisja pyłów nie wyższa niż 400 mg/um3,
 • Obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 400 mg/um3,
 • Zredukowanie emisji tlenku węgla do poziomu poniżej 50 mg/um3,
 • Podwyższenie mocy kotłów nawet o 30% !!
 • Uzyskanie możliwości spalania gorszej jakości węgla kamiennego!.
 • Możliwość efektywnego spalania węgla z biomasą

Gwarantujemy osiągnięcie parametrów pracy kotłów zmodernizowanych równe kotłom najnowszych konstrukcji.
Dokonaliśmy kilkuset modernizacji – remontów węglowych kotłów rusztowych o mocy od 1 – 50 MW . Uzyskaliśmy pełną satysfakcję naszych klientów oraz pozytywną opinię instytucji, które te kotły badały. Między innymi: Politechniki Warszawskiej , ECO Opole, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Katowicach., EKOKAL Kalety.